Procedury bezpieczeństwa w Przedszkolu Samorządowym „Kolorowy Świat” w Zaniemyślu

PODSTAWY PRAWNE:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019r. poz. 1148)
 • Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 1457).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej ( Dz. U. z 2017r. poz. 356)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 201r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. z 2017r. poz. 1646)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „ Niebieskie Karty” i wzorów formularzy „ Niebieska Karta” ( Dz. U. Nr 209, poz.1245) ze zm.
 • Statut przedszkola

BUDYNEK, WYPOSAŻENIE PRZEDSZKOLA, TEREN PRZEDSZKOLNY

Dyrektor zapewnia dzieciom i pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu i poza jego terenem.

 1. Budynek musi być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i musi posiadać plan ewakuacji.
 2. Plan ewakuacji przedszkola umieszcza się w korytarzu głównym, w miejscu widocznym i łatwo dostępnym.
 3. Drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały.
 4. Teren przedszkola musi być ogrodzony.
 5. Na terenie przedszkola zapewnia się:
  • Właściwe oświetlenie
  • Równą nawierzchnię dróg, przejść i ogrodu
  • Instalacje do odprowadzania ścieków i wody deszczowej
  • Wydzielone miejsce na zabawę i pobyt dzieci

KONTROLE TECHNICZNE

 1. Przynajmniej raz w roku dyrektor dokonuje kontroli budynku i ogrodu przedszkolnego pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z placówki, szczególnie jeśli przerwa w funkcjonowaniu przedszkola wynosi co najmniej 2 tygodnie.
 2. Dyrektor powinien sprawdzić przede wszystkim:
  • Stan zewnętrzny budynku – elewacja, dach, rynny, gzymsy, kominy, schody wejściowe, barierki, oświetlenie nad wyjściami ewakuacyjnymi;
  • Korytarze, schody- ewentualne ubytki, balustrady, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, umocowanie chodników
  • Sale pobytu dzieci – wyposażenie i zabawki, oświetlenie, dostosowanie sprzętu do wzrostu dzieci, ogrzewanie- osłonięcia kaloryferów;
  • Sale zajęć ruchowych – sprzęt;
  • Łazienki – stan urządzeń;
  • Zaplecze kuchenne;
  • Oświetlenie, instalację elektryczną, wentylacyjną, gazową, wodno- kanalizacyjną, zabezpieczenie przeciwpożarowe
  • Urządzenia na placu zabaw
 3. Po przeprowadzeniu kontroli sporządza się protokół, który przekazuje się do organu prowadzącego przedszkole.
 4. Terminy wymaganych kontroli specjalistycznych instalacji:
  • Odgromowa – nie rzadziej niż raz na 5 lat
  • Elektryczna – raz w roku
  • Gaśnice – zgodnie z zaleceniem producenta
  • Gazowa- raz w roku

WYCHOWANIE FIZYCZNE, SPORT I TURYSTYKA

 1. W przedszkolu codziennie prowadzi się ćwiczenia poranne, co najmniej 2 razy w tygodniu zestawy zabaw ruchowych, pojedyncze zabawy ruchowe w ciągu dnia, codzienne spacery i zabawy na świeżym powietrzu.
 2. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do wieku dzieci i ich sprawności fizycznej.
 3. Dziecko skarżące się na dolegliwości zdrowotne nie bierze udziału w zajęciach ruchowych, o czym należy poinformować rodziców (prawnych opiekunów).
 4. Ćwiczenia i zabawy ruchowe prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo dzieci.
 5. Stan techniczny urządzeń oraz sprzętu gimnastycznego sprawdza się przed każdymi zajęciami.
 6. Nauczyciele zapoznają dzieci z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń ( w tym pokaz sposobu wykonania) oraz uczestniczenia w grach i zabawach.
 7. Podczas pobytu na placu zabaw, dzieci mogą wejść na sprzęt terenowy tylko wtedy, jeśli obok czuwa i asekuruje dziecko nauczyciel lub inna osoba wspomagająca w opiece nad dziećmi.
 8. Podczas pobytu na placu zabaw brama wejściowa jest zamknięta w sposób uniemożliwiający dziecku wyjście na zewnątrz.
 9. Ilość osób opiekujących się grupą podczas pobytu na placu zabaw to nie mniej niż 1 osoba na 15 dzieci.
 10. Przed wyjściem z budynku przedszkola oraz po powrocie nauczyciel przelicza dzieci.
 11. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora.
 12. Przedszkole może organizować wycieczki:
  1. turystyczno – krajoznawcze- wyjazdowe
  2. Programowe- związane z realizacją programu, np. na pocztę, do biblioteki, do sklepu, itp. – piesze lub wyjazdowe
  3. Imprezy wyjazdowe, np. do kina, teatru, jednodniowy biwak, itp.
 13. Wycieczkę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym. Dzieci i rodzice muszą być powiadomieni o :
  1. Celu wycieczki
  2. Trasie wycieczki
  3. Harmonogramie
  4. Regulaminie wycieczki
 14. Program wycieczki organizowanej przez przedszkole musi być zgłoszony na druku ‘ Karta wycieczki”. Zawiera w szczególności listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów. Kartę wycieczki zatwierdza dyrektor.
 15. Najpóźniej- dzień wcześniej o wycieczce powinni być powiadomieni rodzice dzieci. Rodzice każdorazowo na piśmie wyrażają zgodę na udział dziecka w wycieczce, za wyjątkiem wycieczek pieszych- wyjść w celu realizacji obowiązkowego programu, np. na pocztę, do sklepu.
 16. Liczba przewożonych osób w autokarze nie może być większa niż liczba miejsc w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
 17. Dyrektor wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.
 18. Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności:
  1. opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy,
  2. opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,
  3. zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,
  4. zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,
  5. określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,
  6. nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,
  7. organizuje transport i wyżywienie,
  8. dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,
  9. dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.
 19. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora, inna pełnoletnia osoba.
 20. Opiekun w szczególności:
  1. sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi,
  2. współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,
  3. sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
  4. wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.
 21. Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają dobrowolnemu 9 decyzja rodziców) ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 22. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza teren przedszkola liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece przedszkola, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.
 23. Rodzice dzieci mających problemy w czasie poruszania się pojazdami mechanicznymi zobowiązani są do przedłożenia instruktażu dotyczącego sprawowania opieki.
 24. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, przejazdu, zwiedzania oraz po przybyciu do punktu docelowego. Nauczyciele zabierają ze sobą listę imienną uczestników.
 25. Kierownik wycieczki, za zgodą dyrektora przedszkola może pełnić także funkcje opiekuna wycieczki.
 26. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

BEZPIECZNY POBYT DZIECKAW BUDYNKU PRZEDSZKOLNYM (SALA ODDZIAŁOWA, SZATNIA)

 1. Rodzice( opiekunowie prawni) przyprowadzający dziecko do przedszkola rozbierają je w szatni, następnie prowadzą do Sali wyznaczonej w organizacji przedszkola i zostawiają pod opieką nauczyciela.
 2. Zgodnie z umową zawartą miedzy dyrektorem i rodzicem ( opiekunem prawnym), dzieci przebywają określoną ilość godzin pod opieka nauczyciela.
 3. Zajęcia i zabawy programowe i dowolne odbywają się w bezpiecznych warunkach pod opieką nauczycieli i nauczycieli zajęć dodatkowych.
 4. W czasie programowych zajęć i zabaw dydaktyczno – wychowawczych prowadzonych z dziećmi, w godzinach wyznaczonych przez nauczyciela, drzwi do sali są zamknięte.
 5. O ramowym rozkładzie dnia rodzice są powiadamiani na początku roku szkolnego przez nauczycieli grup.
 6. Przed wyjściem do ogrodu przedszkolnego nauczycielka przypomina o zasadach bezpiecznej zabawy w ogrodzie. Razem wychodzą do szatni po przeliczeniu grupy przez nauczyciela.
 7. Po przeliczeniu dzieci wychodzą do ogrodu. przed opuszczeniem przedszkola nauczycielka sprawdza furtkę i bramę przedszkola, w razie potrzeby zamknięcia prosi pracownika przedszkola o jej zamknięcie. Dopiero po upewnieniu się, że teren przedszkola jest odpowiednio zabezpieczony opuszcza budynek przedszkola. Nauczycielka przypomina o regulaminie bezpiecznego korzystania z urządzeń, organizuje i monitoruje swobodne zabawy dzieci. Korzystanie z toalety przez dzieci przy wejściu do placówki odbywa się pod opieką pracownika przedszkola.
 8. W wyznaczonym przez nauczycielkę czasie, na sygnał, zorganizowana jest zbiórka dzieci, które ustawione w pary są liczone przez nauczycielkę.
 9. Nauczycielka przyprowadzająca po południu dzieci do innej grupy, liczy je w momencie wyjścia z Sali. Przekazuje listę dzieci z podpisami dotyczącymi godziny i osoby odbierającej dziecko z przedszkola. Nauczycielka odbierająca dzieci z innej grupy przed wyjściem nauczyciela przyprowadzającego dzieci, liczy je podczas przekazywania grupy, sprawdzając jednocześnie listę.
 10. Dzieci odbierane są przez rodziców bezpośrednio z grupy od nauczyciela.
 11. Nauczycielka oddaje dziecko rodzicom bądź opiekunom prawnym lub osobom upoważnionym za okazaniem dowodu tożsamości. Nauczyciele posiadają wykaz osób upoważnionych do odbioru dziecka.

PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych). Są oni odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola.
 2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w sali zbiorczej. W przeciwnym wypadku żaden pracownik nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
 3. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty- czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.
 4. Dzieci mogą być przyprowadzane przez inne osoby upoważnione na piśmie przez rodziców lub prawnych opiekunów.
 5. Rodzice ( prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność prawna za bezpieczeństwo dziecko odebranego przez upoważnioną przez nich osobę.
 6. Dokument upoważnienia jest własnoręcznie podpisany przez obojga rodziców (prawnych opiekunów). Upoważnienia dostarczane są osobiście przez rodziców do nauczycielki grupy przez rodziców i pozostają w dokumentacji grupy.
 7. Nauczyciele przedszkola mają obowiązek w razie wątpliwości co do wiarygodności osoby, która odbiera dziecko- sprawdzenia zgodności danych w dokumencie tożsamości z danymi na pisemnym upoważnieniu rodziców.
 8. Rodzice przyjmują odpowiedzialność prawna za bezpieczeństwo dziecko odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OBOBY NIEMOGĄCEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI:

 1. Dzieci odebrane powinny być z przedszkola najpóźniej do godziny 16.00 lub zgodnie z godzinami odbioru podanymi przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 2. Rodzice lub opiekunowie w przypadku braku możliwości do odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola – sytuacje losowe) zobowiązani są do poinformowania telefonicznie (zgłoszenie telefoniczne dokonuje się wpisu do rejestru upoważnień telefonicznych, nauczyciel dokonuje potwierdzenia poprzez wykonanie telefonu do rodzica (opiekuna), lub osobiście poinformować o zaistniałej sytuacji nauczyciela lub dyrektora oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
 3. W przypadku zgłoszenia się po odbiór dziecka osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, nauczyciel jest zobowiązany do powiadomienia telefonicznie rodziców dziecka o zaistniałej sytuacji, ustalenia innej osoby oraz ustalenia terminu godzinowego odbioru dziecka.
 4. W sytuacji nie zgłoszenia się po dziecko w godzinach pracy przedszkola: rodziców, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie, nauczyciel ma obowiązek:
 • skontaktować się telefonicznie z rodzicami lub osobami przez nich upoważnionymi, należy także wypytać dziecko o to kto je miał odebrać, gdzie mogą przebywać w tym czasie rodzice itp.,
 • powiadomić telefonicznie rodziców, o tym, że dziecko pozostaje nieodebrane w przedszkolu po godzinach zamknięcia,
 • ustalić kto i kiedy ma odebrać dziecko, umówić się telefonicznie z rodzicami lub osobami upoważnionymi,
 • powiadomić telefonicznie o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola,
 • po konsultacji z dyrektorem, skontaktować się z Policją,
 • Po konsultacji z dyrektorem przedszkola i Policją należy postępować wg. podanych przez Policję wskazówek.
 • Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza pisemną notatkę podpisana przez osobę dyżurującą (świadka zdarzenia), która zostaje przekazana do wiadomości dyrektora przedszkola oraz rady pedagogicznej.
 • Czas pracy nauczyciela i dyżurującego pracownika obsługi, który pozostaje w dyspozycji w pracy do czasu odbioru dziecka przez rodziców lub prawnych opiekunów czy inne upoważnione osoby, zaliczany jest do 40 godzinnego czasu jego pracy.

ZACHOWANIA TRUDNE DZIECI

 1. Nauczyciele poprzez zabawy kształtują inteligencję emocjonalną w zakresie rozpoznawania emocji i radzenia sobie z nimi, kształtują świadomość siebie – swoich zainteresowań, upodobań, woli, wzmacniają samoocenę, uczą zasad bycia grupie, zachęcają do wyzwań i podejmowania zadań.
 2. W grupach przedszkolnych na początku roku szkolnego zawiera się umowy dotyczące zachowania – wspólnie z dziećmi wypracowuje się kodeksy grupowe, które są znane dzieciom i przez nich akceptowane;
 3. Nauczyciele nadzorują relacje fizyczne i psychiczne pomiędzy dziećmi, natomiast reagują w sytuacji dostrzeżonej nieprawidłowości;
 4. Nauczyciele stosują metody wychowawcze zapewniające oczekiwane rezultaty oraz niwelowanie zachowań niepożądanych;
 5. Rodzice mają możliwość indywidualnego uzgadniania z nauczycielem sposobów prowadzenia pracy wychowawczej z ich dzieckiem.
 6. W sytuacji zachowań niezgodnych z ustaleniami kodeksu, zachowań agresywnych dziecka podejmuje się następujące działania:
  • Rozmowa z dzieckiem- opisanie zachowania, odwołanie do kodeksu grupowego w celu ustalenia poprawnego zachowania, uzyskanie od dziecka informacji o zrozumieniu przebiegu rozmowy i oczekiwań nauczyciela;
  • Doprowadzenie do rozwiązania konfliktu między dziećmi poprzez wspólny opis zdarzenia przez obydwie strony, nazwanie wzajemnych emocji, negocjowanie rozwiązania;
  • Jeśli zachowanie wychowanka wiąże się z uszkodzeniem ciała innego dziecka będącego sprawca, zgłoszenie sytuacji dyrektorowi;
  • Obserwacja zachowania dziecka przez nauczyciela w celu egzekwowania ustaleń i zapewnienia bezpieczeństwa innym dzieciom;
  • Obserwacja zachowania dziecka, sytuacji wychowawczej w grupie przez psychologa ( w sytuacji powtarzających się sytuacji kryzysowych);
  • Ustalenie przyczyny powtarzających się zachowań niepożądanych, w tym agresywnych dziecka we współpracy z rodzicami, psychologiem i dyrektorem;
  • Podjęcie ustaleń z rodzicami dziecka agresywnego zmierzającego do niwelowania zachowań trudnych we współpracy z psychologiem, ewentualnie dyrektorem;
  • Założenie karty indywidualnych zachowań, jeśli sytuacje trudne ( agresja, nieposłuszeństwo) powtarzają się – motywowanie do zachowań pożądanych.
 7. Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego informowania nauczyciela o niepokojących zdarzeniach dotyczących ich dziecka, które zdaniem rodziców miały miejsce w przedszkolu, w celu wyjaśnienia i podjęcia działań. W rozwiązaniu sytuacji trudnych nauczyciele współpracują z rodzicami, psychologiem oraz dyrektorem.
 8. Nauczyciele nie przekazują informacji o dzieciach, w tym o zachowaniach niepożądanych dziecka innym rodzicom i osobom postronnym.

WYPADKI

 1. Pracownik przedszkola, który pierwszy zauważył wypadek, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, następnie sprowadza fachowa pomoc medyczną, a w miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy. O wypadku zawiadamia niezwłocznie dyrektora przedszkola.
 2. O każdym wypadku dziecka dyrektor zawiadamia niezwłocznie:
  • Rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego,
  • Pracownika służby BHP
  • Organ prowadzący
  • Radę rodziców
 3. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
 4. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie inspektora sanitarnego.
 5. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, zwany dalej „ zespołem”, dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku, wykluczając dopuszczenie osób niepowołanych.
 6. Czynności związane z zabezpieczeniem miejsca wypadku wykonuje dyrektor lub inny upoważniony pracownik przedszkola.
 7. Członków zespołu powołuje dyrektor.
 8. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy.
 9. W skład zespołu wchodzą: pracownik służy BHP oraz społeczny inspektor pracy.
 10. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwy udział w pracach zespołu jednej z osób, o której mowa w punkcie 8, dyrektor powołuje w jej miejsce innego pracownika przedszkola przeszkolonego w zakresie BHP.
 11. Jeżeli w pracach zespołu nie mogą uczestniczyć wszystkie osoby wymienione w punkcie 8, w skład zespołu wchodzą: dyrektor oraz pracownik przedszkola przeszkolony w zakresie BHP.
 12. W pracach zespołu może uczestniczyć przedstawiciel: organu prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców.
 13. Przewodniczącym zespołu jest pracownik służby BHP lub społeczny inspektor pracy. Jeżeli w zespole nie mogą uczestniczyć wymienione osoby, przewodniczącego zespołu wyznacza dyrektor spośród pracowników przedszkola.
 14. W sprawach spornych członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym.
 15. Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentującego go osoby o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego.
 16. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się:
  1. poszkodowanego pełnoletniego,
  2. rodziców ( opiekunów) poszkodowanego małoletniego.
 17. Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia z materiałami postępowania powypadkowego.
 18. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w przedszkolu.
 19. Organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek.
 20. Protokół powypadkowy podpisują: członkowie zespołu oraz dyrektor.
 21. W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, o których mowa w punkcie 15, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu. Zastrzeżenia składa się ustnie lub pisemnie przewodniczącemu zespołu.
 22. Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący przedszkole.
 23. Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności:
  1. zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych;
  2. powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego
 24. Rejestr wypadków prowadzi dyrektor.
 25. Dyrektor omawia z pracownikami przedszkola okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW ROZWIEDZIONYCH, ŻYJĄCYCH W SEPARACJI LUB W WOLNYM ZWIĄZKU, BĄDŹ KONFLIKCIE.

 1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli ma on zachowane prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.
 2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.
 3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/ opiekuna nieuprawnionego do odbioru, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica/ opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.
 4. Nauczyciel nie jest osobą uprawnioną do rozstrzygania sporów między rodzicami.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA U DZIECI OBJAWÓW CHOROBOWYCH

 1. Rodzice mają obowiązek zgłoszenia nauczycielowi lub dyrekcji wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych lub pasożytniczych dziecka.
 2. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu nauczycielka może nie przyjąć dziecka, u którego widać wyraźne objawy choroby.
 3. Gdy u dziecka zauważa się objawy infekcji/ podwyższona temperatura, wymioty, biegunka, katar, uporczywy kaszel, apatia/ i mogące być objawem rozwijającej się choroby, nauczyciel zawiadamia rodziców/ opiekunów prawnych, prosi rodziców o odebranie chorego dziecka z przedszkola, zaleca konieczność odbycia konsultacji lekarskiej.
 4. Przy odbiorze dziecka z przedszkola nauczycielka podaje rodzicom informację o niepokojącym samopoczuciu lub zauważonych zmianach w zachowaniu dziecka w czasie pobytu w przedszkolu.
 5. W przypadku, gdy rodzice nie są w stanie odebrać dziecka z placówki osobiście, mogą upoważnić inna osobę – zgodnie z „ Procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci”.
 6. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków doustnych, wziewnych oraz w postaci maści i żelu.
 7. Okoliczności , w których nauczyciel może podać dziecku lek ( zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie podawania leków dzieciom przez nauczycieli w placówkach oświatowych). Dzieje się tak tylko w odniesieniu do dziecka z chorobą przewlekłą, kiedy występuje konieczność stałego podawania mu leków. Rodzice dziecka przed przyjęciem do placówki zobowiązani są do przedłożenia informacji: na jaką chorobę dziecko choruje, jakie leki na zlecenie lekarza zażywa ( nazwa leku, sposób dawkowania). Konieczne jest również dołączenie zlecenia lekarskiego oraz pisemnego upoważnienia do podawania dziecku leków. Nauczyciel zaś musi wyrazić zgodę na to, że będzie podawać dziecku leki.
 8. Wymóg pisemnego upoważnienia dotyczy również sytuacji, gdy stan zdrowia dziecka wymaga wykonania innych czynności ( np. kontroli poziomu cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę, podania leku drogą wziewną dziecku choremu na astmę).
 9. Lekarz rodzinny zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz. U. z 2008r. nr 234 poz. 1570), który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego: czerwonka bakteryjna, dur brzuszny i zakażenia pałeczkami durowymi, grypa ( w tym ptasia grypa u ludzi), krztusiec, odra, ospa prawdziwa, ospa wietrzna, płonica, różyczka i zespół różyczki wrodzonej, salmonelloza, wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu i rdzenia ( z wyjątkiem wścieklizny), zakażenia i zatrucia pokarmowe o etiologii infekcyjnej nieustalonej.
 10. Dyrektor przedszkola prowadzi działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się chorób ( dodatkowa dezynfekcja, rygor higieniczny, zmiana diety, informacja dla rodziców i opiekunów prawnych pozostałych wychowanków).
 11. W przypadku stwierdzenia wystąpienia chorób zakaźnych , zatruć pokarmowych lub przebywania na terenie przedszkola dzieci chorych, należy wzmóc rygor higieniczny. Zwiększyć częstotliwość mycia i dezynfekcji stołów, sanitariatów, zabawek.

PROCEDURA – DOTYCZY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA WYMAGAJĄCEGO PRZEPROWADZENIA EWAKUACJI

 1. W sytuacji wystąpienia pożaru decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji dzieci i mienia oraz sposobie gaszenia pożaru podejmuje Dyrektor Przedszkola, a w razie jego nieobecności osoba upoważniona lub wyznaczona.
 2. Za bezpieczeństwo przeprowadzenia ewakuacji dzieci odpowiedzialny jest Dyrektor Przedszkola, który jednocześnie nią kieruje, a w czasie jego nieobecności osoba upoważniona.
 3. Ewakuację na wypadek pożaru lub innego niebezpieczeństwa należy prowadzić w następujących etapach:
  1. Ogłoszenie alarmu o pożarze lub innym niebezpieczeństwie przy użyciu gwizdka i komunikatu głosem: uwaga, uwaga, ogłaszam alarm ewakuacyjny!
  2. Zaalarmować straż pożarną
  3. Przystąpić do ewakuacji dzieci zgodnie z planem ewakuacji.
  4. Przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego ( gaśnice, koce gaśnicze)
 4. Na terenie przedszkola muszą być wyznaczone osoby odpowiedzialne za ewakuację i posiadać ukończone szkolenie z tego zakresu.
 5. Obowiązkiem nauczyciela jest bezpieczne wyprowadzenie dzieci:
  1. nauczyciel wyprowadza dzieci z pomieszczeń ustalonymi drogami ewakuacyjnymi,
  2. nakazuje dzieciom poruszać się w szeregu trzymając się za ręce, a sam idzie na początku trzymając pierwsze dziecko za rękę, na końcu wychodzi pomoc nauczyciela/ woźna, która sprawdza czy wszystkie dzieci opuściły miejsce zdarzenia
  3. nauczyciel wyprowadza dzieci w bezpieczne miejsce wyznaczone w planie ewakuacji.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA NA TEREN PLACOWKI OŚWIATOWEJ

 1. Decyzję o ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego w przypadku ujawnienia zagrożenia wynikającego z wtargnięcia uzbrojonego napastnika na teren placówki, podejmuje każdy kto zauważy na terenie placówki napastnika lub posiada informacje o jego obecności:
  • Sygnał alarmowy w takiej sytuacji ma postać jednego długiego, trwającego 10 i więcej sekund dzwonka, który odróżnia się od sygnału alarmowego wywoływanego zagrożeniem pożarowym,
  • Komunikat ostrzegawczy ( słowny)- „ Uwaga napastnik” – powtórzone trzy razy.
 2. Ewakuacja tylko w przypadku bezpośredniej bliskości wyjścia, z dala od źródła zagrożenia/ napastnika. Decyzję o ewakuacji podejmuje osoba mająca wychowanków pod opieką.
 3. Jeżeli bezpieczna ewakuacja jest niemożliwa:
  • Zamknij drzwi,
  • Zastaw drzwi ciężkim meblem, ławkami,
  • Wyłącz wszystkie światła,
  • Wyłącz/ wycisz wszystkie urządzenia elektroniczne,
  • Połóż się na podłodze z dala od okien i drzwi,
  • Nie otwieraj nikomu drzwi, służby ratownicze zrobią to same,
  • Zachowaj ciszę
 4. Jeżeli jest to możliwe udzielaj pierwszej pomocy poszkodowanym.
 5. Powiadomienie służb ratowniczych o wtargnięciu uzbrojonego napastnika 9 w przypadku ewakuacji lub gdy nie jest ona przeprowadzona, najszybciej jak to możliwe ze względu bezpieczeństwa).

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY

 1. Procedura „ Niebieskiej Karty” obejmuje ogól czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
 2. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie odbywa się w oparciu o procedurę „ Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
 3. Procedurę „ Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy „ Niebieska Karta” określa Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada obowiązek prowadzenia procedury „ Niebieskiej Karty” także na przedstawicieli oświaty.
 4. Procedura wszczynana jest w sytuacji, gdy dany podmiot w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych powziął podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez czółka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.
 5. Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularzy Niebieska Karta- „ A’ i „B”
 6. Formularz „ A” w terminie 7 dni jest przekazywany do przewodnicząceg0 gminnego zespołu interdyscyplinarnego, kopia pozostaje w przedszkolu.
 7. W ramach procedury w skład zespołu interdyscyplinarnego oraz grupy roboczej wchodzi przedstawiciel przedszkola.
 8. Formularz „B” jest przekazywany członkowi rodziny osoby objętej przemocą, jeśli nie jest ona podejrzana o sprawstwo przemocy. Formularz „ B” jest dokumentem dla osób pokrzywdzonych, zawierającym definicję przemocy, praw człowieka, informację o miejscach gdzie można uzyskać pomoc.
 9. W sytuacji krzywdzenia dziecka zdarzyć się może, że to oboje rodzice stosują wobec niego przemoc, a osoba małoletnia nie będzie miała innej najbliższej rodziny, której będzie można formularz „ B” przekazać. Dziecko może nie mieć pełnoletniego rodzeństwa, a dziadkowie mogą nie żyć, bądź mieszkać bardzo daleko. W takiej sytuacji należy powiadomić sąd rodzinny i nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną dziecka, a formularz „ B” pozostanie u rozpoczynającego procedurę do czasu rozstrzygnięcia sytuacji dziecka.
 10. Rozmowę z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przeprowadza się w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności tej osoby oraz zapewniających jej bezpieczeństwo.
 11. Jeżeli osobą doznającą przemocy jest dziecko, to czynność w ramach procedury „ Niebieskie Karty” przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego. W sytuacji, gdy to rodzic, opiekun prawny lub faktyczny są podejrzani o stosowanie przemocy wobec dziecka, te czynności przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej ( w rozumieniu art. 115 § 11 kk) czyli np. dziadków, pradziadków oraz rodzeństwa ( w miarę możliwości również w obecności psychologa).
 12. Dyrektor przedszkola udziela osobie pokrzywdzonej ( lub podejrzanej o krzywdzenie) kompleksowych informacji o:
  • możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
  • możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie
  • organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
  • może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
  • diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci;
  • udziela kompleksowych informacji rodziców, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
 13. Dalsze czynności są prowadzone i dokumentowane przez zespól interdyscyplinarny.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego
w Zaniemyślu
(-) Monika Tomczak – Zys