Procedury bezpieczeństwa w Przedszkolu Samorządowym „Kolorowy Świat” w Zaniemyślu

Procedura bezpieczeństwa zabaw w ogrodzie, spacerów i wycieczek organizowanych poza teren przedszkola >>Pobierz<< (432KB)

BUDYNEK, WYPOSAŻENIE PRZEDSZKOLA, TEREN PRZEDSZKOLNY >>Pobierz<< (295KB)

WYCHOWANIE FIZYCZNE, SPORT I TURYSTYKA >>Pobierz<< (258KB)

BEZPIECZNY POBYT DZIECKA W BUDYNKU PRZEDSZKOLNYM (SALA ODDZIAŁOWA, SZATNIA) >>Pobierz<< (250KB)

PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA >>Pobierz<< (241KB)

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIEMOGĄCEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI >>Pobierz<< (261KB)

ZACHOWANIA TRUDNE DZIECI >>Pobierz<< (289KB)

WYPADKI >>Pobierz<< (302KB)

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW ROZWIEDZIONYCH, ŻYJĄCYCH W SEPARACJI LUB W WOLNYM ZWIĄZKU, BĄDŹ KONFLIKCIE >>Pobierz<< (238KB)

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA U DZIECI OBJAWÓW CHOROBOWYCH >>Pobierz<< (255KB)

PROCEDURA – DOTYCZY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA WYMAGAJĄCEGO PRZEPROWADZENIA EWAKUACJI >>Pobierz<< (296KB)

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY >>Pobierz<< (297KB)

PODSTAWY PRAWNE:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019r. poz. 1148)
  • Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 1457).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej ( Dz. U. z 2017r. poz. 356)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 201r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. z 2017r. poz. 1646)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „ Niebieskie Karty” i wzorów formularzy „ Niebieska Karta” ( Dz. U. Nr 209, poz.1245) ze zm.
  • Statut przedszkola