Regulamin

obowiązujący w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu

 1. Przyprowadzanie do przedszkola i odbiór dzieci wyłącznie pod opieką dorosłych. Osoba przyprowadzająca dziecko zobowiązana jest oddać je pod opiekę bezpośrednio pracownikowi przedszkola.
 2. Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców lub osoby pisemnie upoważnione przez nich.
 3. Rodzice zobowiązani są przyprowadzić dziecko do godziny 8.30 i odebrać do 16.00. W szczególnych przypadkach spóźnienie dziecka należy zgłosić telefonicznie.
 4. Nie należy przyprowadzać do przedszkola dzieci chorych. Rodzice zawiadamiają przedszkole o wszelkich chorobach zakaźnych.
 5. Rodzice otrzymują informację dotyczącą zasad korzystania z usług przedszkola.
 6. Pobyt dzieci w przedszkolu, w zakresie nauczania i wychowania obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego / 5 godzin dziennie/, jest bezpłatny. Podstawa programowa realizowana jest w naszym przedszkolu w godzinach od 8.00-13.00.
 7. Rodzice dzieci zgłoszonych na 5 godzin pokrywają koszty żywienia /dwa posiłki : śniadanie i obiad/.
 8. Rodzice dzieci zgłoszonych na 5 godzin zobowiązani są przyprowadzić dziecko o godzinie 8.00 i odebrać z przedszkola do godziny13.00.
 9. Rodzice dzieci przebywających w przedszkolu 9 godzin pokrywają koszty żywienia /trzy posiłki : śniadanie, obiad i podwieczorek/ oraz koszty świadczeń udzielane przez przedszkole zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Zaniemyśl.
 10. Opłaty za przedszkole należy uiszczać do 15 każdego miesiąca z góry na konto podane w umowie (za wrzesień do 20)
 11. Rodzice zobowiązani są do terminowego regulowania opłat za usługi przedszkola. W przypadku nie dotrzymania terminu naliczane będą odsetki ustawowe.
 12. W przypadku wcześniejszego, co najmniej jednodniowego, zgłoszenia nieobecności dziecka w przedszkolu, zwraca się koszty dziennej stawki żywieniowej i koszty pobytu dziecka w przedszkolu od pierwszego dnia nieobecności, następującego po dniu zgłoszenia.
 13. Rezygnacja z usług przedszkola może nastąpić w każdym czasie w formie pisemnej. Wniesione opłaty za dany miesiąc w którym nastąpiło rozwiązanie umowy podlega zwrotowi proporcjonalnie do ilości dni uczęszczania dziecka do przedszkola w danym miesiącu.
 14. Rodzice mają prawo do rzetelnej informacji o swoim dziecku. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 15. Przedszkole uwzględnia opinie rodziców dotyczące spraw przedszkola: form i organizacji pracy, imprez wycieczek, zajęć dodatkowych itp.
 16. W czasie ferii i przerw świątecznych przedszkole pełni dyżur po uprzednim zgłoszeniu przez rodziców minimum 10 dzieci.
 17. W przypadku nieobecności dzieci zgłoszonych na dyżur koszty wyżywienia nie podlegają zwrotowi.
 18. Nauczyciel nie odpowiada za zabawki przyniesione przez dzieci z domu.

Zasady odpłatności za przedszkole (PDF, 276KB)