RODO

Szanowni Państwo
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 201/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ujednolicenie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Przedszkole Samorządowe „Kolorowy Świat” w Zaniemyślu, 63-020 Zaniemyśl ul. Sienkiewicza 4 oraz zasady, na jakich odbywać się będzie po 25 maja 2018 r. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych dodatkowych działań

KLAUZULA INFORMACYJNA dla rodziców / prawnych opiekunów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia RODO informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe „Kolorowy Świat” w Zaniemyślu, 63-020 Zaniemyśl, ul. Sienkiewicza 4,
 2. Z administratorem danych można skontaktować się telefonując pod numerem: 612857007 lub korespondencyjnie na adres siedziby administratora.
 3. Z Inspektorem danych osobowych u Administratora można skontaktować się wysyłając, e-mail na odo24@wp.pl lub wysyłając pisemną korespondencję jw. z dopiskiem „IOD” – Ryszard Kujawski.
 4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
  • dane osobowe – imię (imiona) i nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer pesel, e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania, dane rodziców (prawnych opiekunów), informacje o potrzebie zajęć specjalistycznych, (zajęcia logopedyczne, z psychologiem, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz informacje o pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zalecenia zdrowotne, wizerunek;
  • dane osobowe rodziców (prawnych opiekunów) – imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji wykonywania ciążącego na przedszkolu obowiązków prawnych związanych z działalnością opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną – ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 2361).
 6. Rodzice (opiekunowie prawni) posiadają prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Centrum Usług Wspólnych ul. Średzka 9, 63 – 020 Zaniemyśl, podmiotowi świadczącemu usługi informacyjne.
 8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa tj.
  • będą przechowywane przez okres w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym przez okres uczęszczania do Przedszkola, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwo zgody na przetwarzanie w tym celu.