Kolorowy Świat

Procedury w związku z COVID

Zarządzenie nr 13 z dnia 27 sierpnia 2020r. Dyrektora Przedszkola Samorządowego „ Kolorowy Świat” w Zaniemyślu w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( t.j. Dz. U z 2019r. poz. 1148 ze zm.),w zw. z § 4d Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. 2020r. poz. 410 ze zm.), art. 8a ust.5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 59 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1. Wprowadza się wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa mającą na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkola w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.
  2. Wprowadza się procedurę postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r.

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego
w Zaniemyślu
(-) Monika Tomczak-Zys

Skip to content