Kolorowy Świat

Procedury bezpieczeństwa

Procedury bezpieczeństwa w Przedszkolu Samorządowym „Kolorowy Świat” w Zaniemyślu

PODSTAWY PRAWNE:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2023r. poz. 900)
  • Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 oraz z 2023 r. poz. 1234 i 2005)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356, z 2018 r. poz. 1679, z 2021 r. poz. 1533, z 2022 r. poz. 609 i 1717 oraz z 2023 r. poz. 312 i 1759)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 50)
  • Statut przedszkola
Skip to content