Procedury bezpieczeństwa

Procedury bezpieczeństwa w Przedszkolu Samorządowym „Kolorowy Świat” w Zaniemyślu

PODSTAWY PRAWNE:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019r. poz. 1148)
  • Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 1457).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej ( Dz. U. z 2017r. poz. 356)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 201r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. z 2017r. poz. 1646)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „ Niebieskie Karty” i wzorów formularzy „ Niebieska Karta” ( Dz. U. Nr 209, poz.1245) ze zm.
  • Statut przedszkola
Skip to content