Deklaracja dostępności w Przedszkolu Samorządowym Kolorowy Świat w Zaniemyślu

Przedszkole Samorządowe Kolorowy Świat w Zaniemyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego Kolorowy Świat w Zaniemyślu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-29
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych na poziomie AA wytycznych WCAG 2.1
Podmiot nie posiada aplikacji mobilnej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Tomczas-Zys.
 • E-mail: przedszkole_zaniemysl@wp.pl
 • Telefon: 61 28 57 007

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Gminy w Zaniemyślu
 • Adres: 63-020 Zaniemyśl, ul. Średzka 9
 • tel. (61) 28 57 580, fax (61) 28 57 474
 • e-mail: sekretariat@zaniemysl.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Aby dostać się do budynku przedszkola należy pokonać 7 stopni.
2. Budynek jest jednokondygnacyjny. Jest dostępny podjazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych prowadzący do drzwi (wyjścia ewakuacyjnego, sali zajęć) oraz drzwi otwierane ręcznie.
3. W budynku nie ma platformy, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
4. W odległości 60 m. od budynku przedszkola znajduje się parking miejski.
5. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line